Huonot neuvot kalliit
Arvonlisäverojärjestelmän yksinkertaisista ja ihanteellisista periaatteista on monin osin luovuttu taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista syistä. Suurimmat ongelman juontuvat useista verokannoista, lukuisista poikkeuksista verollisuuteen ja vähennysoikeuteen, sekä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen sulkemisesta kokonaan arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolelle. Kun tähän lisätään jäsenvaltioiden nopeasti kasvanut kiinnostus verotulojen kasvattamiseen arvonlisäverotuksen avulla, on EU:n harmonisoidussa arvonlisäverojärjestelmästä usein harmonia kaukana.

Arvonlisäverotus on sen yhteiseurooppalaisen ja kaikkeen taloudelliseen toimintaan vaikuttavan luonteensa vuoksi jatkuvassa muutoksessa. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, KHO:n oikeuskäytännön ohella, määrittää myös kansallista arvonlisäverolainsäädäntöämme tuomio tuomiolta.

Verohallinto on täynnä osaavia ja kirkkaan oikeustajun omaavia virkamiehiä. Tällä vuosikymmenellä arvonlisäverotuksen tulkintavaltaa on kuitenkin keskitetty voimakkaasti valtakunnallisesti johtaville arvonlisäveroasiantuntijoille. Yritysverotoimiston arvonlisäverotuksen johtava asiantuntija sekä viimeisenä lenkkinä Ohjaus- ja kehittämisyksikön koko Verohallinnon johtava arvonlisäveroasiantuntija, käyttää lopulta yksin päätösvaltaa kaikissa tulkinnallisissa tai laajakantoisena pidetyissä veroasioissa.

Menettely lisää verotuksen valtakunnallista yhdenmukaisuutta, mutta antaa samalla huomattavaa valtaa muutamille Verohallinnon virkamiehille. Mahdolliset virheet kertaantuvat, eikä ongelmaa ainakaan pienennä Verohallinnon päätäs salata arvonlisäverotuksen ratkaisutoiminnan verkoston tekemät linjaukset ja niiden perustelut. Verohallinto näyttääkin löytäneen oikoreitin arvonlisäverokertymän kasvattamiseen, yhdistämällä päätöksenteossa ja verovalvonnassa asiaankuulumatonta päättelyä ja riittämättömiä perusteluja EUT:n ja KHO:n uuteen oikeuskäytäntöön ja salaamalla päätästen taustalla olevat ratkaisutoiminnan perustelut.

Omia oikeuksia kannattaa puolustaa

Riskit ja epävarmuus ovat kasvaneet niin arvonlisäverollisten kuin –verottomien toimijoiden osalta merkittävästi. Verohallinnon asennemuutoksen ohella oma-aloitteisten verojen menettely- ja sanktiosäännökset on uusittu lähes puhtaasti Verohallinnon ja veronsaajien edut huomioiden. Myös hallinto-oikeudet näyttävät tulkitsevan arvonlisäverolakia huolestuttavan usein yhdenmukaisesti Verohallinnon tulkinnan kanssa. Tavatonta ei viime vuosina ole ollut, että KHO määrää Verohallinnon korvaamaan verovelvollisen oikeudenkäyntikulut selvästi lainvastaisen menettelyn tai tulkinnan johdosta, jonka hallinto-oikeus on aiemmin pysyttänyt.

Verohallinto näyttää kovin usein päätyvän tulkintaan, joka tyydyttää veronsaajien tarpeita. Mikäli näin ei tapahdu, tehty linjaus tarjoillaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön prosessoitavaksi. Usein tulkinnallisessa tilanteessa, jossa oikeudenvalvontayksikkä ei päätöksestäsi valita, sinun olisi tullut valittaa. Jotta oikeutesi toteutuvat verotuksessa, omaan liiketoimintaan vaikuttavista muutoksista on oltava jatkuvasti perillä ja muutoksiin on mahdollisuuksien mukaan varauduttava jo etukäteen. Verotusta koskeva laaja salassapito, Verohallinnon varovaisuus linjaustensa julkistamisessa, sekä oikeusprosessien hitaus aiheuttavat valitettavan usein tilanteita, joissa kilpailijoilla tai saman tuotantoketjun eri toimijoilla on samassa asiassa toisistaa poikkeava arvonlisäverokäsittely vuosienkin ajan. Tämä johtaa väistämättä toisille kilpailuhaittaan ja toisille -etuun. Näiltä haitoilta suojautuminen ja etujen hyödyntäminen edellyttää tietämystä neutraalisuushäiriöiden olemassaolosta.

Taxact huolehtii aina suojauksestasi ja valvoo etujasi.
 • Verotarkastukset
 • Valitusasiat
 • Ennakkoratkaisuhakemukset
 • Alv-kartoitukset ja ohjeistukset
 • Kassavirtaoptimointi
 • Konsernin sisäisen rahoituksen Alv-neutralointi
 • Arvonlisäverotuksen hallinnointi erilaisissa projekteissa
 • Järjestelmätarkastukset
 • Tullisuunnittelu
 • Valmiste- ja energiaverotus
 • Vakuutusmaksuverotus
 • Koulutukset